GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás jako firmu Josef Čtrnáct, IČ: 44725817 a Petr Burgermeister, IČ: 69802475, se sídlem na adrese: U Sokolovny 259, Lázně Toušeň, registrované v Živnostenském rejstříku Brandýs n.L. dále jen „Správce”), velmi důležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí.

 

Rádi bychom Vám tímo poskytli podrobné informace o tom, proč Vaše údaje zpracováváme, na základě jakých důvodů,  jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu a o tom, jaká máte v souvislosti se  zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejícími platnými právními předpisy.

 

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, vždy s ohledem na typ a kategorii osobních údajů a s cílem v co největší míře zachovat Vaše soukromí tj. Správce  vždy posuzuje, zda je určité zpracování nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod jakožto subjektů zpracovávaných osobních  údajů.

 

Vaše osobní údaje uchovává Správce pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování. Zájmem Správce je uchovávat pouze aktuální údaje. Vhodné zabezpečení Vašich osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů. Za tímto účelem implementoval Správce opatření, aby byla zajištěna dostatečná ochrana Vašich osobních údajů před jakýmkoliv neoprávněným přístupem.

 

 1. Kontakt

Pokud by Vám po přečtení tohoto dokumentu bylo cokoli nejasného, můžete se na nás s jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z práv v oblasti ochrany Vašich osobních údajů obrátit a to písemným sdělením v listinné podobě zaslaným na adresu sídla Správce, uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu a adresovaným k rukám majitele firmy.

 

 

 1. Subjekty údajů a Kategorie osobních údajů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše služby, produkty a poskytovat zákaznickou podporu.

 

Subjekt údajů Zpracovávané osobní údaje
§  zákazník – fyzická osoba –         jméno, příjmení, adresa, kontaktní e-mail a telefon

–         informace o využívání našich produktů a služeb, tj. zejména údaje o tom, jaké produkty/zboží jste si objednali, v jakém množství (kg), obrat a historii objednávek

–         transakční údaje a související doklady, tj. zejména číslo bankovního účtu, čísla a obsah faktur, objednávek, dodacích listů, bankovní výpisy.

 

§  zákazník – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku –        jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa místa podnikání, kontaktní e-mail a telefon

–         informace o využívání našich produktů a služeb, tj. zejména údaje o tom, jaké produkty/zboží jste si objednali a v jakém množství

–         transakční údaje a související doklady, tj. zejména číslo bankovního účtu, čísla a obsah faktur, objednávek, dodacích listů, bankovní výpisy.

 

§  kontaktní osoba zákazníka – fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku –       jméno, příjmení kontaktní e-mail a telefon
§  člen statutárního orgánu zákazníka – právnické osoby –        jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon
§  kontaktní osoba zákazníka – právnické osoby –        jméno, příjmení, kontaktní e-mail a telefon

 

 1. Způsob získání osobních údajů

Osobní údaje získává Správce primárně přímo od Vás při potvrzení objednávky a nebo uzavřením smlouvy o dodání služby.

 

 1. Doba, po kterou jsou osobní ÚdajE zpracovávány

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po dodání objednávky nebo po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje, po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu maximálně 10 let, resp. po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy.

 

 1. Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům má přístup pouze Správce, jeho pověření zaměstnanci a zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, poskytující dostatečnou ochranu Vašim osobním údajům.

 

Osobní údaje jsou příjemcům zpřístupňěny pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelu zpracování osobních údajů.

 

 1. Místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v prostorách Správce, v České republice, příp. v prostorách zpracovatele dle odst. 5.

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje manuálně.

 

Správce přijal taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci Správce a zpracovatelé osobních údajů a aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o Vašich osobních údajích.

 

Se všemi zpracovateli má Správce uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které zavázal zpracovatele osobních údajů k takovému zabezpečení Vašich osobních údajů, které obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u Správce.

 

 1. účel zpracování osobních údajů
 2. Zpracování na za účelem plnění smlouvy

Zpracování těchto údajů je prováděno pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Správce nepotřebuje souhlas.

 

 1. Zpracování na za účelem plnění objednávky

Zpracování těchto údajů je prováděno pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění dodání objednávky. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uskutečnění objednávky a její následnou správu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Správce nepotřebuje souhlas

 

 1. Vaše Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje transparentním způsobem a kdykoliv tak můžete využít svá následující práva:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává.
 2. Právo na přenositelnost Vaše osobní údaje Správce nezpracovává automatizovaně.
 3. Právo požádat o opravu chybných údajů, pokud zjistíte, že údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou správné, a to prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě zaslaným na adresu sídla společnosti Správce a adresovaným k rukám majitele firmy.
 4. Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů
 5. po dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na písm. c) tohoto odstavce,
 6. v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nežádáte výmaz svých osobních údajů,
 • v případě, že Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo
 1. v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
 2. Právo požádat o výmaz osobních údajů, v zákonem stanovených případech, tj.
 3. údaje již pro Správce nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
 4. v případě, že vznesete námitku z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu;
 • je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
 1. je-li zpracování protiprávní.

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše osobní údaje nebude Správce mazat ani omezovat jejich zpracování.

 1. Právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, pokud se budete domnívat, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.
 2. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést prostřednictvím písemného sdělení v listinné podobě, které bude odesláno na adresu Správce a adresováno majiteli firmy.

Správce dále Vaše osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami jakožto subjektu údajů. Bude-li námitka shledána oprávněnou, nemůže Správce nadále osobní údaje za daným účelem zpracovávat.

 

V Toušeni, dne 31.5. 2018

 

Josef Čtrnáct, Petr Bürgermeister, majitelé firmy