Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.lahudkynafare.cz

Prodávající

Burgermeister Petr, IČ: 69802475

Dále jen „Prodávající“.

Kupující

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a též fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ nebo DIČ firmy – organizace.

Dále jen „Kupující“.

Předmět obchodování

Prodávající nabízí kupujícím produkty zaměřené na prodej gastronomických výrobků.

 

II. Prostředky komunikace

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je uskutečňována prostředky komunikace na dálku (e-mailem nebo telefonicky), pokud se strany nedohodnou jinak.

 

III. Objednávka

K objednání vybere Kupující zboží z katalogu internetového obchodu nawww.dortnaobjednavku.cz, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží Prodávajícím Kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonem nebo e-mailem, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému – automatická odpověď – není potvrzení objednávky). K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. Prodávající potvrdí Kupujícím závaznou platnost objednávky buď elektronicky e-mailem nebo telefonicky.

Cena zboží

Prodávající je plátcem DPH. Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální, včetně DPH a platná ke dni objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na cenu již přijaté objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím.

Storno objednávky před závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv před jejím závazným potvrzením Prodávajícímu. Storno objednávky provede Kupující telefonicky, popřípadě elektronicky e-mailem.

Storno nepotvrzené objednávky ze strany Prodávajícího je možné bez udání důvodu telefonicky, popřípadě elektronicky e-mailem.

Storno objednávky po závazném potvrzení.

Kupující má právo stornovat Prodávajícímu již potvrzenou objednávku nejpozději 48hodin před počátkem rozmezí času k odběru objednávky. Storno objednávky provede Kupující telefonicky, popřípadě elektronicky e-mailem.

Storno potvrzené objednávky ze strany Prodávajícího je možné bez udání důvodu telefonicky, popřípadě elektronicky e-mailem nejpozději 24hodin před počátkem rozmezí času k odběru objednávky.

Zboží, kdy se výrobek již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

IV. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění -objednaného zboží- budou dle potvrzených objednávek realizovány v předem domluvených termínech v a časovém rozmezí pro odběr objednaného zboží v odběrném místě.  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo v předem dohodnutém časovém rozmezí. Dopravu na adresu odběrného místa zajišťuje Prodávající.

Jako varianta po domluvě mezi Kupujícím a Prodávajícím je dodání předmětu plnění dovozem na předem určenou adresu v dohodnutém termínu a čase.

 

V. Platební podmínky

Platební podmínky řeší způsob úhrady ceny za zboží. Kupující má dvě možnosti uhrazení kupní ceny.

1) Hotovostní platbou při převzetí předmětu plnění v místě odběru objednávky v plné výši ceny zboží.

2) Poukázáním zálohy kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího včas a správně dle fakturačních údajů v zálohové faktuře. Zálohovou fakturu zašle Prodávající Kupujícím elektronicky e-mailem. Připsáním zálohové částky na účet Prodávajícího je objednávka považována za potvrzenou. Zbývající částku kupní ceny uhradí Kupující při převzetí předmětu plnění v hotovosti.

 

VI. Reklamační řád

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Právo kupujícího na odstoupení.

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Protože se nejedná o spotřební zboží, ale o potravinářský výrobek podléhající rychlé zkáze, vyhrazuje si Prodávající právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů do 2 pracovních dnů ode dne uhrazení objednávky v hotovosti nebo do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet Podávajícího. Odstoupit může Kupující tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresuobjednavky@dortnaobjednavku.cz nebo telefonicky na čísle +420777322153.

V písemném i telefonickém odstoupení je Kupující povinen uvést údaje specifikující objednávku (jméno, příjmení, číslo objednávky, datum podání objednávky, atd.).

Právo prodávajícího na odstoupení.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže kupující nezaplatí kupní cenu dle platebních podmínek uvedených v článku V. Obchodních podmínek.

Vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí Prodávající Kupujícímu a Kupující Prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Prodávající vrátí zpět Kupujícímu odpovídající částku kupní ceny na jeho účet nebo hotově v místě platby zálohy v nejkratším možném dohodnutém termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

V Praze 24. prosince 2014

Petr Burgermeister

IČ: 69802475